Adatkezelési tájékoztató2021-03-10T10:41:02+00:00

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

AZ ÉRINTETT TERMÉSZETES SZEMÉLY JOGAIRÓL SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSE VONATKOZÁSÁBAN

BEVEZETÉS

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja,
hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és
könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az
Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e
jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy részére kérésére meg
kell küldeni.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ:
web: www.codinglab.hu
email: hello@codinglab.hu

(a továbbiakban: Társaság)

II. FEJEZET
ADATFELDOLGOZÓK MEGNEVEZÉSE
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; (Rendelet 4. cikk 8.)

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a
tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:

Társaságunk IT szolgáltatója

Társaságunk a honlapjai fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik az IT szolgáltatásokat (elsődlegesen tárhelyszolgáltatás) biztosítják, és ennek keretében – a velük fennálló szerződések tartamáig – kezelik a honlapon megadott személyes adatokat.
A fenti adatfeldolgozók megnevezése a következő:
Cégnév: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043

Postai szolgáltatások, kézbesítés, csomagküldés
Ezen adatfeldolgozók Társaságunktól megkapják a megrendelt termék kézbesítéséhez szükséges személyes adatokat (érintett neve, címe, telefonszáma), és ennek felhasználásával kiszállítják a terméket.
Ezen szolgáltatók:
a Magyar Posta Zrt.,

Hírlevél küldő rendszerünk: Mailjet – Mailgun Technologies.

Hírlevelet 2 célből küldünk:

-Liferay szakmai anyagok továbbítása a hírlevélre feliratkozók számára.

-Ügyfelek tájékoztatása a szolgáltatásainkról és a vállalat fejlődéséről.

Ezen adatfeldolgozó Társaságunktól megkapja a feliratkozó nevét és email címét, és ennek felhasználásával küld ki további anyagokat a Liferay szolgáltatással kapcsolatban. Leíratkozni minden esetben lehetséges az adott hírlevél legalján szereplő linkre kattintva.

A Mailjet rendszeréről itt tájékozódhat. 

valamint

Társaságunk személyes adatokat küld továbbá a következő adatfeldolgozóknak:
szerver szolgáltató: Google LLC

III. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA

1. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

1.1. Amennyiben a Társaság hozzájáruláson alapuló adatkezelést kíván végezni, az érintett
hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az adatkezelési szabályzatban meghatározott adatkérő
lap szerinti tartalommal és tájékoztatással kell kérni.

1.2. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Társaság internetes honlapjának megtekintése során
bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan
nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes

adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem
cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

1.3. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre
kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési
célra vonatkozóan meg kell adni.

1.4. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is
vonatkozik – például értékesítési, szolgáltatási szerződés megkötése – a hozzájárulás iránti kérelmet
ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen
nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti a Rendeletet, kötelező erővel nem bír.

1.5. A Társaság nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez
való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

1.6. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak
megadását.

1.7. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése
céljából további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.

2. Jogi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés

2.1. A jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a kezelhető adatok körére, az adatkezelés
céljára, az adatok tárolásának időtartamára, a címzettekre az alapul szolgáló jogszabály rendelkezései
irányadók.

2.2 A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független,
mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt
ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése
előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről,
így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult
személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá
vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati

lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat
tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.

3. Jogos érdeken alapuló adatkezelés

3.1. A Társaság vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre, feltéve,
hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Figyelembe kell
venni az érintett adatkezelővel való kapcsolata alapján észszerű elvárásait, így a személyes adatok
kapcsolattartási, akár közvetlen üzletszerzési célú kezelése is jogos érdeken alapulónak tekinthető.

4. Szerződéses érdeken alapuló adatkezelés

4.1. Szerződéses érdeken is alapulhat adatkezelés amennyiben az olyan szerződés teljesítéséhez
szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett
kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

5. Az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

miatti adatkezelés

5.1. Az érintett életének vagy más létfontosságú érdekének vagy más természetes személy érdekeinek
védelme szintén jogalapot teremthet az adatkezelésre. Ilyen eset áll fenn természetes személy esetén,
ha egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe vagy járványok terjedésének megállítása miatt kerül sor az
adatkezelésre.

6. Az érintett jogainak elősegítése

6.1. A Társaság valamennyi adatkezelése során köteles biztosítani az érintett jogainak gyakorlását.

IV. FEJEZET

LÁTOGATÓI ADATKEZELÉS A TÁRSASÁG HONLAPJÁN – TÁJÉKOZTATÁS SÜTIK (COOKIE)
ALKALMAZÁSÁRÓL

1. A honlapra látogatót a honlapon tájékoztatni kell a sütik alkalmazásáról, és ehhez – a technikailag
elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik kivételével – a hozzájárulását kell kérni.

2. Általános tájékoztatás a sütikről

2.1. A süti (angolul „cookie”) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató
böngészőjének (változónév-érték formában), hogy az eltárolja és később ugyanaz a weboldal be is
tudja tölteni a tartalmát. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de
korlátlan ideig is. A későbbiekben minden HTTP(S) kérésnél ezeket az adatokat is elküldi a böngésző a
szervernek. Ezáltal a felhasználó gépén lévő adatokat módosítja.

2.2. A modern weboldalszolgáltatások természeténél fogva szükség van sütikre, melynek funkciója,
hogy egy felhasználót megjelöljön (például, hogy belépett az oldalra) és annak megfelelően tudja a
következőkben kezelni, akár későbbi visszatérésekor azonosítani. A veszélye abban rejlik, hogy erről a
felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse
a weboldal üzemeltetője vagy más szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl.
Facebook, Google Analytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma
személyes adatnak tekinthető.

2.3. A sütik fajtái:

2.3.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal
egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez
szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat
a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti
értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül

szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-
nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy

böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).

2.3.2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a
felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta
sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.

2.3.3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik
azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli
viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google
Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

Oldalunk a Cookibot alkalmazást hazsnálja a sütik kezelésére. Bővebben:

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A Google AdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu

2.4. A sütik használatát elfogadni, azokat engedélyezni nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t
küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek
általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus
elfogadás.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
• Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

• Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-11

• Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-10-win-7

• Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-9

• Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-
manage-cookies#ie=ie-8

• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
• Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

3. Tájékoztatás a Társaság honlapján alkalmazott sütikről, illetve a látogatás során létrejövő adatokról

3.1. A látogatás során kezelt adatkör: Társaságunk honlapja a weboldal használata során a látogatóról,
illetve az általa böngészésre használt eszközről az alábbi adatokat rögzítheti és kezelheti:
• az látogató által használt IP cím,
• a böngésző típusa,
• a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (beállított nyelv),

• látogatás időpontja,
• a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás.

• kattintás.

Ezeket az adatokat maximum 90 napig őrizzük meg és elsősorban biztonsági incidensek vizsgálatához
használhatjuk.

3.2. A honlapon alkalmazott sütik

3.2.1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása. Ezek a sütik ahhoz szükségesek,
hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen és teljes körűen használhassák annak
funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat, így – többek között- különösen a látogató
által az adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését vagy a bejelentkezett felhasználó
azonosítását egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális
látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája
automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése,
amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek
a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy
személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az
esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

3.2.1. Használatot elősegítő sütik:

Ezek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt
látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
Az adatkezelés jogalapja a látogató hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: A szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap
használatának kényelmesebbé tétele.

Ez az adat jellemzően a felhasználó gépén van, a weboldal csak hozzáfér és felismer(het)i általa a
látogatót.

3.2.2. Teljesítményt biztosító sütik:

Információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött
idejéről, kattintásairól.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése, reklámajánlatok küldése.

V. FEJEZET

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAIRÓL

I. Az érintett jogai röviden összefoglalva:
1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése
2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik
3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az
adatkezelő nem tőle szerezte meg
4. Az érintett hozzáférési joga
5. A helyesbítéshez való jog
6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
7. Az adatkezelés korlátozásához való jog
8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség
9. Az adathordozhatósághoz való jog
10. A tiltakozáshoz való jog
11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
12. Korlátozások
13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

II. Az érintett jogai részletesen:

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése

1.1. Az adatkezelőnek az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi
információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek
címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott
esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható,
feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

1.2. Az adatkezelőnek elő kell segítenie az érintett jogainak a gyakorlását.

1.3. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől
számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán
hozott intézkedésekről. E határidő a Rendeletben írt feltételekkel további két hónappal
meghosszabbítható. amelyről az érintettet tájékoztatni kell.

1.4. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az
intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely
felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

1.5. Az adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést
díjmentesen biztosítja, azonban a Rendeletben írt esetekben díj számítható fel.

A részletes szabályok a Rendelet 12 cikke alatt találhatók.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

2.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az
adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az érintettet
tájékoztatni kell:
a) az adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről,

b) az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről (ha van ilyen),
c) a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról,
d) jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos
érdekeiről,
e) a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek
kategóriáiról, ha van ilyen;
e) adott esetben annak tényéről, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

2.2. A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében az adatkezelőnek az érintettet a
következő kiegészítő információkról kell tájékoztatnia:
a) a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam
meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen
személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban
történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul
vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat
megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az
esetekben az alkalmazott logikáról, és arra vonatkozóan érthető információkról, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

2.3. Ha az adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést
kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az érintettet erről az eltérő célról
és minden releváns kiegészítő információról.

Az előzetes tájékozódáshoz való jog részletes szabályait a Rendelet 13. cikke tartalmazza.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az
adatkezelő nem tőle szerezte meg

3.1. Ha az adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintettet az
adatkezelőnek a személyes adatok megszerzésétől számított legkésőbb egy hónapon belül; ha a
személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első
kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a
személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatnia kell az előbbi 2. pontban írt tényekről
és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok

forrásáról és adott esetben arról, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-
e.

3.2. A további szabályokra az előbbi 2. pontban (Előzetes tájékozódáshoz való jog) írtak irányadók.

E tájékoztatás részletes szabályait a Rendelet 14. cikke tartalmazza.

4. Az érintett hozzáférési joga

4.1. Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult
arra, hogy a személyes adatokhoz és az előbbi 2-3. pontban írt kapcsolódó információkhoz hozzáférést
kapjon. (Rendelet 15. cikk).

4.2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő
továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan
a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

4.3. Az adatkezelőnek az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az érintett hozzáférési jogára vonatkozó részletes szabályokat a Rendelt 15. cikke tartalmazza.

5. A helyesbítéshez való jog

5.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

5.2. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes
adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

Ezen szabályokat a Rendelet 16. cikke tartalmazza.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

6.1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon
kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más
jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.2. A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b) az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve
közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;

c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezt az adatkezelést; vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jogra vonatkozó részletes szabályokat a Rendelet 17. cikke tartalmazza.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.1. Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.2. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést ha az alábbiak
valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett
jogos indokaival szemben.

7.3. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet 18. cikke tartalmazza.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához
kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

E szabályok a Rendelet 19. cikke alatt találhatók.

9. Az adathordozhatósághoz való jog

9.1. A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a
rendelkezésére bocsátotta, ha
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

9.2. Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

9.3. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét (A törléshez való
jog („az elfeledtetéshez való jog”). Az adtahordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. E jog nem érintheti hátrányosan
mások jogait és szabadságait.

A részletes szabályokat a Rendelet 20. cikke tartalmazza.

10. A tiltakozáshoz való jog

10.1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)), vagy jogos érdeken (6. cikk
f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az
esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az
érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

10.2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett
tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.3. Ezen jogokra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni
annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól
elkülönítve kell megjeleníteni.

10.4. Az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is
gyakorolhatja.

10.5. Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson
a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett
feladat végrehajtása érdekében van szükség.

A vonatkozó szabályokat a Rendelet cikke tartalmazza.

11. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

11.1. Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

11.2. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az
érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő
intézkedéseket is megállapít; vagy

c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

11.3. Az előbbi a) és c) pontjában említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket
tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az
érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját
kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A további szabályokat a Rendelet 22. cikke tartalmazza.

12. Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási
intézkedésekkel korlátozhatja jogok és kötelezettségek (Rendelet 12-22. cikk, 34. cikk, 5. cikk) hatályát,
ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát.

E korlátozás feltételeit a Rendelet 23. cikke tartalmazza.

13. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

13.1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek
jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az
érintettet az adatvédelmi incidensről. E tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a következőket:

a) az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és
elérhetőségeit;

c) ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

d) ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett
intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

13.2. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban
valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni,
amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

A további szabályokat a Rendelet 34. cikke tartalmazza.

14. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos
tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az
érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. Az a
felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy az ügyfél jogosult
bírósági jogorvoslattal élni.

E szabályokat a Rendelet 77. cikke tartalmazza.

A felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

15. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

15.1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá
vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

15.2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden
érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik
a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal
kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

15.3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam
bírósága előtt kell megindítani.

15.4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az
egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott,
a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

E szabályokat a Rendelet 78. cikke tartalmazza.

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

16.1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony
bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem
megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

16.2. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás
megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az
adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi
szerve.

E szabályokat a Rendelet 79. cikke tartalmazza.

Felhő alapú vállalati alkalmazások, android alkalmazás fejlesztés, iphone alkalmazás fejlesztés.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!